Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Swyddog Maes

Rhif Swydd:
R103
Cyflog:
£17,940 - £21,857
Lleoliad:
Ynys Môn
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Gweithredu’r prosiect yn lleol yn unol ag arweiniad y Cydlynydd Rhanbarth a’r Cydlynydd Cenedlaethol.

Swydd Ddisgrifiad:

Dyletswyddau
Prif ddyletswyddau’r swydd yw:
– Ymweld â bydwragedd ac ymwelwyr iechyd deirgwaith y flwyddyn i’w hannog i rannu neges y prosiect trwy drafod a dosbarthu deunyddiau i’r rhieni.
– Sicrhau trefn o ymweld yn gyson â’r clinigau yn yr ardal er mwyn sgwrsio gyda rhieni yn yr ystafell aros, gan deilwra’r neges ar gyfer yr unigolyn.
– Cynnal cyflwyniad byr i grwp o rieni mewn sesiwn crefft rhieni (ante-natal) a sesiwn ôl-eni (post natal).
– Cysylltu ag unedau mamolaeth er mwyn cynnal cyswllt gyda’r gweithwyr iechyd – os yn berthnasol.
– Cyflenwi unedau sgan yr ysbytai gyda deunyddiau y prosiect – os yn berthnasol.
– Cydweithio â phartneriaid cymunedol a manteisio ar gyfleoedd i greu partneriaethau blaengar o fewn cymunedau lleol.
– Cydweithio ar agweddau cenedlaethol y cynllun, e.e. Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, Sioe Frenhinol Cymru.
– Cysylltu â sefydliadau a grwpiau eraill yn lleol er mwyn hyrwyddo’r cynllun, e.e. meddygfeydd, llyfrgelloedd, Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf ac ati.
– Dosbarthu llenyddiaeth y prosiect i fannau amlwg o fewn y gwasanaeth iechyd a mannau cyhoeddus eraill e.e.. deintyddfa, meddygfa
– Sicrhau cyswllt cyson gyda gohebwyr papurau newydd a throsglwyddo’r datganiadau i’r wasg a baratoir yn ganolog iddynt.
– Cydweithio â swyddogion eraill yn yr ardal i hwyluso gweithgareddau’r prosiect.
– Cyflawni tasgau rhesymol eraill o dro i dro i hyrwyddo y prosiect wrth i’r prosiect ddatblygu.
– Cadw cofnod manwl o’r gwaith a chyflwyno adroddiad misol cryno.

Proffil y Swyddog
Ystyrir y meini prawf canlynol yn hanfodol (yn ddymunol) ar gyfer y swydd uchod:
Cymwysterau:
– addysg uwchradd da
– cymhwyster proffesiynol mewn maes cysylltiol (yn ddymunol)
Sgiliau:
– medru siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl,
– sgiliau rhyngbersonol da,
– sgiliau cyflwyno (yn ddymunol),
– y gallu i weithio a threfnu gwaith yn annibynnol,
– defnydd car a thrwydded yrru lân.
Gwybodaeth:
– adnabyddiaeth leol
– gwybodaeth gyffredinol am gyrff sy’n hyrwyddo’r Gymraeg
– gwybodaeth gyffredinol am waith bydwragedd ac ymwelwyr iechyd (yn ddymunol)
Agweddau:
– brwdfrydedd dros hyrwyddo’r Gymraeg,
– ymlyniad at egwyddorion cyfle cyfartal,
– y gallu i gydweithio’n effeithiol fel rhan o dîm.
Profiad
– profiad o waith datblygu ar lefel leol neu ranbarthol (yn ddymunol),
– profiad o ddarparu hyfforddiant galwedigaethol (yn ddymunol)
– profiad o weithio yn y sector iechyd (yn ddymunol), neu faes perthnasol arall
– profiad o hyrwyddo’r Gymraeg o fewn sefydliadau neu yn y gymuned (yn ddymunol).

Noder: y cymhwyster mwyaf ar gyfer y swydd yw brwdfrydedd dros y Gymraeg a’r gallu i gyflwyno negeseuon y cynllun yn ddeniadol a difygythiad i bobl o bob math a chefndir.

Os ydych â diddordeb yn y swydd hon, fe fydd angen i chi gofrestru eich manylion a CV isod er mwyn dechrau’r broses ymgeisio.

Back to Top