Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Gweithiwr Achos Gofal Cwsmer Cymraeg X 3

Rhif Swydd:
R105
Cyflog:
£18,000
Lleoliad:
Belfast, Gogledd Iwerddon
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Bydd yr unigolion llwyddiannus yn cynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol dros y ffôn ac ar e-bost i gwsmeriaid ar gyfer asiantaeth weithredol o dan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn Belfast, Gogledd Iwerddon.

Swydd Ddisgrifiad:

Bydd yr unigolion llwyddiannus yn cynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol dros y ffôn ac ar e-bost i gwsmeriaid ar gyfer asiantaeth weithredol o dan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn Belfast, Gogledd Iwerddon.

Cyfrifoldebau:
•    Derbyn a chadw trefn ar alwadau ffôn a gohebiaeth ysgrifenedig
•    Gwneud gwiriadau diogelwch yn unol â’r ddeddf gwarchod data
•    Ceisio datrys materion ar yr alwad gyntaf i leihau’r angen am unrhyw waith pellach
•    Diweddaru cofnodion cwsmeriaid yn gywir ynghyd ag unrhyw gofnodion neu systemau electronig eraill
•    Gwneud unrhyw waith dilynol sydd ei angen .

Meini prawf hanfodol:
•    Yn medru siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn rhugl
•    Profiad o siarad â chwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn
•    Yn gallu trin cyfrifiadur
•    Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar ynghyd â’r gallu i uniaethu â chwsmeriaid yn eu hamgylchiadau
•    Cymeriad cryf gyda’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun
•    Medru cymryd perchnogaeth a bod yn atebol er mwyn cwrdd â thargedau a therfynau amser.

ORIAU GWAITH  40 awr yr wythnos gan weithio ar rota.

CYFLOG £18,000 y flwyddyn gross (mae’r cyflog yn adlewyrchu’r gost isel o fyw yn ninas Belfast)

Pecyn adsefydlu (os oes angen):
•    Ad-daliad o’ch costau teithio (hyd at £250)
•    Saith noson mewn gwesty yng nghanol y ddinas wedi i chi gyrraedd
•    Dosbarth adsefydlu ar y diwrnod cyntaf
•    Cyflog ymlaen llaw (os oes angen)
•    Cymorth cyson wrth i chi ymgyfarwyddo â dinas newydd

Os ydych â diddordeb yn y swydd hon, fe fydd angen i chi gofrestru eich manylion a CV isod er mwyn dechrau’r broses ymgeisio.

Back to Top