Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer Dwyieithog

Rhif Swydd:
R103
Cyflog:
£20,000 + Tâl ychwanegol posibl o £750 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Rydym yn chwilio am Gynghorydd Gwasanaeth Cwsmer dwyieithog i ymuno a chwmni yng Nghaerdydd. Yn atebol i’r Rheolwr Cludo i’r Cartref, mae’r swydd hon yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y gwasanaeth cwsmer gorau posibl.

 

Swydd Ddisgrifiad:

Rydym yn chwilio am Gynghorydd Gwasanaeth Cwsmer dwyieithog i ymuno a chwmni yng Nghaerdydd. Yn atebol i’r Rheolwr Cludo i’r Cartref, mae’r swydd hon yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y gwasanaeth cwsmer gorau posibl. Drwy gyfathrebu yn y Saesneg ac yn y Gymraeg pan fo angen, mae’r rôl hon yn gyfrifol am gynyddu boddhad ein cwsmeriaid gan gyfrannu at dyfiant a llwyddiant y busnes, drwy gyflawni a rhagori yn nangosyddion ein perfformiadau allweddol.

Pecyn

 • Cyflog £20,000 y flwyddyn
 • Tâl ychwanegol posibl o £750 y flwyddyn
 • Cynllun Pensiwn, yswiriant bywyd
 • 23 diwrnod o wyliau yn cynyddu i 28 wedi gwasanaeth ynghyd â gwyliau banc

Oriau

 • 37 ½ awr yr wythnos rhwng 8.00 a.m. a 5.00 p.m. o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ôl y galw, er mwyn cyrraedd anghenion y busnes.
 • Oriau arferol yw 9.00 a.m. hyd 5.00 p.m. dydd Llun i ddydd Gwener, gydag egwyl ginio ddidâl o hanner awr.

Y Swydd :

Ffyddlondeb Cwsmeriaid

 • Ehangu nifer ein cwsmeriaid sy’n defnyddio ein gwasanaeth drwy adnabod pa gwsmeriaid nad ydynt yn defnyddio ein gwasanaeth yn gyson, drwy gyswllt rhagweithiol er mwyn sicrhau archebion ar gyfer y dyfodol.
 • Ehangu nifer y cwsmeriaid newydd sy’n defnyddio ein gwasanaeth dro ar ôl tro, drwy gyswllt rhagweithiol er mwyn sicrhau archebion ar gyfer y dyfodol.

Archebion Cyson

 • Cadw cofnodion cyfoes o’r cwsmeriaid sy’n derbyn archebion misol neu reolaidd, gan gadw cyswllt priodol â’r cwsmeriaid i sicrhau ein bod yn cadw at ofynion dosbarthu Rhan IX.

Monitro Cludo Archebion yn Rhagweithiol.

 • Adolygu’n gyson waith ein dosbarthwyr a chysylltu’n rhagweithiol â’n cwsmeriaid i’w hysbysu pryd i ddisgwyl ein dosbarthwr a datrys unrhyw achosion sy’n codi yn unol â dymuniad y cwsmer.

Bodlonrwydd y Cwsmer a Chwynion

 • Adrodd am achosion sy’n effeithio ar ein gwasanaeth cludo a dosbarthu rhagorol i Reolwr Cludo i’r Cartref, cofnodi clod a chwynion gan gwsmeriaid, nodi tueddiadau a chynnig awgrymiadau ar sut i wella’n gwasanaeth.

Gwasanaeth i’r Cwsmer

 • Ateb galwadau ffôn ac e-byst cwsmeriaid yn brydlon ac yn broffesiynol, a phrosesu archebion yn gywir.
 • Prosesu archebion yn unol â rheoliadau Rhan IX.
 • Monitro archebion o’r gorffennol gan gwsmeriaid gan gysylltu’n rhagweithiol â chwsmeriaid pan fydd eitemau allan o stoc gan gynnig eitemau amgenach lle bo’n briodol.
 • Cynnig cyngor a chefnogaeth briodol i gwsmeriaid gan weld cyfleoedd i samplu cynnyrch Pelican a chwmnïoedd eraill lle bo galw
 • Darparu croeso cynnes i gwsmeriaid ac ymwelwyr eraill â’r swyddfa.
 • Darparu lefelau trawiadol uchel o wasanaeth i’r cwsmer, gan sicrhau ffyddlondeb ein cwsmeriaid a gofalu am fusnes i’r cwmni i’r dyfodol.
 • Ymddiheuro a chydymdeimlo â chwsmeriaid na chawsant eu bodloni, a lle bo’n bosibl cynnig datrysiad derbyniol. Cyfeirio pob cwyn na lwyddwyd i’w datrys i’r Rheolwr Cludo i’r Cartref.
 • Cadw cofnod o bob cwyn.
 • Cadw cofnod o bob clod.
 • Mewnbynnu a diweddaru Gwybodaeth am Gwsmeriaid yn gywir.
 • Manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo ein Gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Prosesu Rhagnodiadau

 • Sicrhau bod ceisiadau am ragnodiadau ar gyfer pob archeb lle mae rhagnodiad yn ofynnol.
 • Prosesu rhagnodiadau yn amserol, gan sicrhau fod y rhagnodiadau yn cael eu gwirio am gywirdeb ac yn cael eu cadarnhau yn briodol
 • Datblygu perthynas waith ystyrlon â, a chysylltu â meddygfeydd meddygon teulu ac eraill ynghylch rhagnodiadau, gan gynnwys ceisiadau am ragnodiadau, archebion brys, a rhagnodiadau nas derbyniwyd.
 • Lleihau nifer yr archebion sy’n gorfod cael eu hanwybyddu, o fewn KPl’s gosodedig, oherwydd absenoldeb rhagnodiadau.
 • Paratoi rhagnodiadau ar gyfer cael eu talu, gan gwblhau pob gweinyddiaeth angenrheidiol yn gywir a’i gyflwyno i’r PPA yn amserol.
 • Lleihau nifer y rhagnodiadau sy’n cael eu dychwelyd heb eu talu gan y PPA.
 • Cadw cofnod y gellid ei olrhain o bob rhagnodiad a dderbyniwyd.
 • Adnabod tueddiadau ynghylch rhagnodiadau gan awgrymu gwelliannau i’r broses, lle bo’n briodol, i Reolwr Cludo i’r Cartref.

Y Doll Gyffuriau

 • Bod yn ymwybodol o bob newid diweddar i’r Doll Gyffuriau a defnyddio gwybodaeth i gynorthwyo cwsmeriaid nad yw eu heitemau ar gael bellach ac i adrodd ar stoc a ddelir.
 • Sicrhau y gweithredir ac y diweddarir prisiau cywir y Doll Gyffuriau mwn perthynas â chofnodion eitemau ar ein cyfrifiaduron.

Cyswllt ȃ Nyrs Gofal Stoma

 • Cynnal perthynas gyda’r Nyrs Gofal Stoma ynghylch materion sy’n effeithio ar ein cwsmeriaid a sicrhau bod archebion cwsmeriaid newydd yn cael eu prosesu’n amserol.

Cyfrifoldebau dwyieithrwydd

 • Gweithredu fel Pencampwr yr Iaith Gymraeg y Cwmni, gan hyrwyddo cynnyrch a gwasanaeth y Cwmni yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf i bob ymholiad yn yr iaith Gymraeg.
 • Arenwi a manteisio ar gyfleoedd a grëwyd drwy ddefnydd o’r Gymraeg.
 • Cynorthwyo â deunyddiau marchnata a gynhyrchwyd yn yr iaith Gymraeg.

Y Person:

 • Yn gymwys yn y Gymraeg, Saesneg a mathemateg, ac yn ddelfrydol, â chymhwyster mewn agwedd ar Wasanaeth Cwsmer.
 • Gwybodaeth dda o Microsoft Office (Outlook, Word, Excel etc.)
 • Profiad o ddarparu gwasanaeth ragorol i’r cwsmer dros y ffôn ac wyneb -yn-wyneb.
 • Profiad o hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau i gwsmeriaid presennol a darpar-gwsmeriaid.
 • Profiad o weithio o fewn tîm prysur amlswyddogaethol.
 • Gallu cyfartalog TGAU neu gyfwerth.
 • Gallu i ysgrifennu’n glir a chryno yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Gallu i gyfathrebu’n effeithiol, ar lafar ac ar bapur, yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Gallu i weithio’n gywir gyda gwybodaeth fanwl a chyda sylw i fanylion yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Gallu i weithio’n annibynnol
 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol.
 • Agwedd gadarnhaol
 • Ffocws llwyr ar y cwsmer
 • Cydwybodol ac yn gallu ymateb yn rhagweithiol gyda’r lleiafswm o oruchwyliaeth uniongyrchol.
 • Dibynadwy, arwahanol, yn gallu blaenoriaethu gwaith a gweithio i amserlen.
 • Ymddangosiad proffesiynol.
 • Gallu cynnig hyblygrwydd a gweithio rhwng 8.00 a.m. a 5.00 p.m. o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Os ydych â diddordeb yn y swydd hon, fe fydd angen i chi gofrestru eich manylion a CV isod er mwyn dechrau’r broses ymgeisio.

Back to Top